Terug naar boven

Ik herinner me een betoverend moment

I recall a wonderful moment

Ich erinnere mich an einen wundervollen Moment

Je me souviens d'un merveilleux moment

Michail Glinka (1804-1857)