Terug naar boven

Daar op ons dak B.118, "Moravisch duet"

There on our roof B.118, "Moravian duet"

Dort auf unserem Dach B.118, "Mährisches Duett"

Là sur notre toit B.118, "Duo morave"

Antonín Dvořák (1841-1904)