Terug naar boven

Sneeuwmeisje ; Dans van de clowns

The snow maiden ; Dance of the clowns

Schneeflöckchen ; Tanz der Gaukler

Snégourotchka ; Danse des bouffons

Nikolaj Rimski-Korsakov (1844-1908)