Back to top

Evening songs B.61, op.3, no.1-4 ; I dreamed you were dead

Avondliederen B.61, op.3, nr.1-4 ; Ik droomde dat je dood was

Abendlieder B.61, op.3, Nr.1-4 ; Ich habe geträumt, du wärst tot

Chansons du soir B.61, op.3, no.1-4 ; J'ai rêvé que tu étais mort

Antonín Dvořák (1841-1904)